BNI® politika

BNI ĒTIKAS KODEKSS

1. Nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus par iepriekš norunāto cenu.

2. Rīkoties godīgi attiecībās ar BNI biedriem un personām, kurām esmu ticis ieteikts.

3. Veidot uz uzticēšanos balstītas attiecības ar BNI biedriem un personām, kurām esmu ticis ieteikts.

4. Uzņemties atbildību par sazināšanos ar visām personām, kurām esmu ticis ieteikts.

5. Ievērot savas profesijas ētikas standartus. *

6. Būt pozitīvi noskaņotam un gatavam palīdzēt citiem BNI biedriem.

*Ja  profesionālie  standarti  ir  stingrāki  nekā  BNI   ētikas  kodekss,  tiem  ir  prioritāte  attiecībā  uz kodeksa standartu. Tas nozīmē, ka biedram, kura profesijā piemērojami stingrāki standarti, jāievēro savas profesijas standarti.

 

BNI® VISPĀRĒJĀ POLITIKA

1. BNI grupas biedriem ir atļauts pārstāvēt tikai vienu profesiju vai uzņēmējdarbības jomu.

2. Biedriem jāpārstāv sava pamata profesija vai uzņēmējdarbība, nevis blakus darbības.

3. Biedriem uz grupas sanāksmi jāierodas savlaicīgi un jāpaliek līdz beigām.

4. Viena persona var būt tikai vienas BNI grupas biedrs. Biedrs nevar ņemt aktīvu dalību citā tīklošanas organizācijā, kuras darbības principos iekļauta atbildība sniegt ieteikumus citiem biedriem.

5. Biedram ir pieļaujamas ne vairāk, kā trīs neierašanās uz grupas sanāksmēm sešu mēnešu periodā. Gadījumos, kad nav iespējams ierasties personīgi pastāv iespēja savā vietā nosūtīt aizvietotāju

6. Ir pieņemts, ka biedri iesaistīsies BNI grupas aktivitātēs, radot kvalitatīvus ieteikumus citiem biedriem un aicinot vērtīgus viesus.

7. Viesi var apmeklēt BNI grupas sanāksmes līdz divām reizēm gada laikā.

8. Tiesības uzstāties ar prezentācijām BNI sanāksmēs tiek piešķirtas tikai BNI biedriem, direktoriem un vēstniekiem.

9. Vienīgais attaisnojošais sanāksmes neapmeklēšanas iemesls ir veselības problēmas.

10. Biedriem, kuri vēlas mainīt savu BNI profesiju/uzņēmējdarbības jomu, jāiesniedz jauns dalības pieteikums un jāsaņem grupas biedru komitejas apstiprinājums.

11. BNI biedru sarakstus publicē tikai nolūkā, lai biedriem tiktu doti ieteikumi, un šos sarakstus nevar izmantot pārdošanas vai mārketinga mērķiem bez iepriekšējas un viennozīmīgas BNI biedru piekrišanas.

12. Visiem jaunajiem biedriem jāpabeidz Biedru panākumu mācības.

Katras grupas biedru komiteja pieņem galīgo lēmumu par BNI politikas ievērošanu. Biedru komiteja var piešķirt biedram pārbaudes laiku vai pārtraukt dalību, ja netiek ievērota BNI politika vai ētikas kodekss vai netiek ievērotas BNI pamatvērtības.

 

BNI ADMINISTRATĪVĀ POLITIKA

1.  BNI ir  sākotnējā  reģistrācijas  maksa.  Dalības  maksa  ir  jāmaksā  avansā  par  viena  vai  divu  gadu periodu. Maksājumu var veikt tikai ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

2.   BNI   var   izveidot   grupu   jebkurā   pilsētā   vai  kopienā,   kur   cilvēki  ir   ieinteresēti  paplašināt uzņēmējdarbības  iespējas,  izmantojot  ieteikumus.  BNI ir  tiesības  jebkurā  pilsētā  vai  kopienā  atvērt vairāk nekā vienu grupu.

3.   Dalības maksa par nākamo periodu jāapmaksā 30 dienas pirms vecā dalības termiņa beigām. Ja biedrs neapmaksā dalības maksu 30 dienas pirms vecā dalības termiņa beigām, tiek uzskatīts, ka apmaksa nav veikta savlaicīgi un tiek piemērota pilna dalības apmaksas summa 1050 eiro apmērā; Ja biedrs nesamaksā dalības maksu līdz jaunā termiņa dalības sākumam, dalība tiek oficiāli izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma; atkārtoti uzsākot dalību, tiek piemērota reģistrācijas maksa 100 eiro apmērā. Dalības atjaunošanas process tiek uzskatīts par pabeigtu tikai pēc apmaksas veikšanas un parakstītas atjaunošanās formas iesniegšanas.

4.  BNI  dalības maksa pēc biedra konta/profila izveidošanas BNI Connect sistēmā netiek atgriezta.  Pēc  biedra,  kurš priekšzīmīgi  ievērojis BNI  politiku  un noteikumus, pieprasījuma par neizmantoto BNI dalības termiņu var tikt izrakstīts dalības kredīta sertifikāts, ko var izmantot 24 mēnešu laikā no sertifikāta izsniegšanas dienas, ja biedrs neturpina dalību BNI grupā.

5.  BNI  dalības  maksu  nevar  pārcelt  uz  citu  biedru,  ja  vien  maksājumus  neveic  viens  un  tas  pats uzņēmums.

6. BNI ir mārketinga  pakalpojums,  ko sniedz BNI Enterprises, Inc. BNI vai jebkuram tās franšīzes īpašniekam ir tiesības nepagarināt biedra dalību BNI programmā.

7. Biedram,  kurš  vēlas  pāriet  uz  jaunu  grupu vai  atjaunot pārtrauktu dalību BNI,  jāiesniedz  aizpildīta  kandidāta  veidlapa grupas Biedru komitejai un  jābūt apmaksātai pilnai viena gada dalības maksai.

8. Ja tiek mainīts uzņēmuma pārstāvis BNI organizācijā, jaunajam kandidātam Biedru Komitejai ir jāiesniedz aizpildīta un parakstīta kandidāta veidlapa un biedru saistību apliecinājums. BNI dalības maksa netiks atmaksāta, ja vien Biedru Komiteja neapstiprinās jauno pieteikumu. Kad Biedru Komiteja ir apstiprinājusi jauna uzņēmuma pārstāvja uzņemšanu grupā uz viņiem attiecas standarta uzņemšanas procedūra un vienreizējās reģistrācijas maksas atkārtota samaksa

9. Neapmeklēto un aizvietoto sanāksmju skaits sešu mēnešu periodā nevar pārsniegt 6 reizes, pretējā gadījumā biedru komiteja patur tiesības atvēŗt biedra pārstāvēto kategoriju grupā. 

10. Biedru panākumu mācības ir jāapmeklē un jāiziet 60 dienu laikā no uzņemšanas brīža, pretējā gadījumā biedru komiteja patur tiesības atvēŗt biedra pārstāvēto kategoriju grupā.

11. Biedram ir pienākums izteikt bažas savas grupas Biedru komitejai, ja viesis, kurš grasās kļūt par biedru, var būt viņa konkurents. Par to jāziņo līdz brīdim, kad viesa dalība grupā tiek apstiprinātā. Ja nekādi komentāri netiek saņemti, Biedru komiteja pieņem, ka visi biedri viesa dalībai piekrīt.

12. Izņemot parasto BNI drukāto materiālu, biedri nedrīkst izmantot BNI intelektuālo īpašumu (piemēram, logotipus, preču zīmes, simbolus, nosaukumus, saukļus, ar autortiesībām aizsargātu materiālu utt.), Lai ražotu, izplatītu, pārdotu vai reklamētu kādu produktu vai pakalpojumu vai citādi izmantotu BNI intelektuālo īpašumu bez BNI centrālā biroja vai nacionālā ofisa iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Biedriem jāievēro BNI zīmola standarti, ja viņiem ir atļauts izmantot BNI intelektuālo īpašumu.

13. BNI Politika var mainīties.

 

BNI® jaunumi

    Ajax loader image