BNI politika

BNI ĒTIKAS KODEKSS

1. Nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus par iepriekš norunāto cenu.

2. Rīkoties godīgi attiecībās ar BNI biedriem un personām, kurām esmu ticis ieteikts.

3. Veidot uz uzticēšanos balstītas attiecības ar BNI biedriem un personām, kurām esmu ticis ieteikts.

4. Uzņemties atbildību par sazināšanos ar visām personām, kurām esmu ticis ieteikts.

5. Ievērot savas profesijas ētikas standartus. *

6. Būt pozitīvi noskaņotam un gatavam palīdzēt citiem BNI biedriem.

*Ja  profesionālie  standarti  ir  stingrāki  nekā  BNI   ētikas  kodekss,  tiem  ir  prioritāte  attiecībā  uz kodeksa standartu. Tas nozīmē, ka biedram, kura profesijā piemērojami stingrāki standarti, jāievēro savas profesijas standarti.

 

BNI VISPĀRĒJĀ POLITIKA

1. BNI grupas biedriem ir atļauts pārstāvēt tikai vienu profesiju vai uzņēmējdarbības jomu.

2. Biedriem jāpārstāv sava pamata profesija vai uzņēmējdarbība, nevis blakus darbības.

3. Biedriem uz grupas sanāksmi jāierodas savlaicīgi un jāpaliek līdz beigām.

4. Viena persona var būt tikai vienas BNI grupas biedrs. Biedrs nevar ņemt aktīvu dalību citā tīklošanas organizācijā, kuras darbības principos iekļauta atbildība sniegt ieteikumus citiem biedriem.

5. Biedram ir pieļaujamas ne vairāk kā trīs neierašanās uz grupas sanāksmēm sešu mēnešu periodā. Gadījumos, kad nav iespējams ierasties personīgi, pastāv iespēja savā vietā nosūtīt aizvietotāju

6. Ir pieņemts, ka biedri iesaistīsies BNI grupas aktivitātēs, radot kvalitatīvus ieteikumus citiem biedriem un aicinot vērtīgus viesus.

7. Viesi var apmeklēt BNI grupas sanāksmes līdz divām reizēm gada laikā.

8. Tiesības uzstāties ar prezentācijām BNI sanāksmēs tiek piešķirtas tikai BNI biedriem, direktoriem un vēstniekiem.

9. Vienīgais attaisnojošais sanāksmes neapmeklēšanas iemesls ir veselības problēmas.

10. Biedriem, kuri vēlas mainīt savu BNI profesiju/uzņēmējdarbības jomu, jāiesniedz jauns dalības pieteikums un jāsaņem grupas biedru komitejas apstiprinājums.

11. BNI biedru sarakstus publicē tikai nolūkā, lai biedriem tiktu doti ieteikumi, un šos sarakstus nevar izmantot pārdošanas vai mārketinga mērķiem bez iepriekšējas un viennozīmīgas BNI biedru piekrišanas.

12. Visiem jaunajiem biedriem jāpabeidz Biedru panākumu mācības.

Katras grupas biedru komiteja pieņem galīgo lēmumu par BNI politikas ievērošanu. Biedru komiteja var piešķirt biedram pārbaudes laiku vai pārtraukt dalību, ja netiek ievērota BNI politika vai ētikas kodekss vai netiek ievērotas BNI pamatvērtības.

 

BNI ADMINISTRATĪVĀ POLITIKA

1.  BNI ir  sākotnējā  reģistrācijas  maksa.  Dalības  maksa  ir  jāmaksā  avansā  par  viena  vai  divu  gadu periodu. Maksājumu var veikt tikai ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

2.   BNI   var   izveidot   grupu   jebkurā   pilsētā   vai  kopienā,   kur   cilvēki  ir   ieinteresēti  paplašināt uzņēmējdarbības  iespējas,  izmantojot  ieteikumus.  BNI ir  tiesības  jebkurā  pilsētā  vai  kopienā  atvērt vairāk nekā vienu grupu.

3.   Izcilai BNI dalības pieredzei par iespējami izdevīgāko cenu biedri tiek aicināti sakārtot savas dalības atjaunošanās procesus 30 dienas pirms esošā termiņa beigām. Dalības atjaunošanas process tiek uzskatīts par pabeigtu tikai pēc apmaksas veikšanas un parakstītas atjaunošanās formas iesniegšanas. Ja atjaunošanās netiek veikta saskaņā ar augstāk minēto punktu - BNI patur tiesības izstādīt papildus rēķinu par 50 EUR.

4.   Ja dalības atjaunošanās process, ieskaitot papildu 50 EUR rēķina apmaksu, netiek pabeigts līdz esošā dalības termiņa pēdējai dienai, dalība tiek oficiāli izbeigta. Atkārtoti uzsākot dalību, tiek atkārtoti piemērota reģistrācijas maksa.

5.  BNI  dalības maksa pēc biedra konta/profila izveidošanas BNI Connect sistēmā netiek atgriezta.  Pēc  biedra,  kurš priekšzīmīgi  ievērojis BNI  politiku  un noteikumus, pieprasījuma par neizmantoto BNI dalības termiņu var tikt izrakstīts dalības kredīta sertifikāts, ko var izmantot 24 mēnešu laikā no sertifikāta izsniegšanas dienas, ja biedrs neturpina dalību BNI grupā.

6.  BNI  dalības  maksu  nevar  pārcelt  uz  citu  biedru,  ja  vien  maksājumus  neveic  viens  un  tas  pats uzņēmums.

7. BNI ir mārketinga  pakalpojums,  ko sniedz BNI Enterprises, Inc. BNI vai jebkuram tās franšīzes īpašniekam ir tiesības nepagarināt biedra dalību BNI programmā.

8. Biedram,  kurš  vēlas  pāriet  uz  jaunu  grupu vai  atjaunot pārtrauktu dalību BNI,  jāiesniedz  aizpildīta  kandidāta  veidlapa grupas Biedru komitejai un  jābūt apmaksātai pilnai viena gada dalības maksai.

9. Ja BNI grupā uzņēmuma pārstāvis tiek mainīts uz citu personu, jaunajam kandidātam ir saistoša standarta uzņemšanas procedūra. Uz iestāšanās brīdi jābūt nosegtai vienreizējai iestāšanās maksai par šo personu, kā arī jābūt apmaksātai pilnai vismaz viena gada dalībai BNI atbilstoši spēkā esošajam cenrādim. 

10. Neapmeklēto un aizvietoto sanāksmju skaits sešu mēnešu periodā nevar pārsniegt 6 reizes, pretējā gadījumā biedru komiteja patur tiesības atvērt biedra pārstāvēto kategoriju grupā. 

11. Biedram ir pienākums izteikt bažas savas grupas Biedru komitejai, ja viesis, kurš grasās kļūt par biedru, var būt viņa konkurents. Par to jāziņo līdz brīdim, kad viesa dalība grupā tiek apstiprinātā. Ja nekādi komentāri netiek saņemti, Biedru komiteja pieņem, ka visi biedri viesa dalībai piekrīt.

12. Izņemot parasto BNI drukāto materiālu, biedri nedrīkst izmantot BNI intelektuālo īpašumu (piemēram, logotipus, preču zīmes, simbolus, nosaukumus, saukļus, ar autortiesībām aizsargātu materiālu utt.), Lai ražotu, izplatītu, pārdotu vai reklamētu kādu produktu vai pakalpojumu vai citādi izmantotu BNI intelektuālo īpašumu bez BNI centrālā biroja vai nacionālā ofisa iepriekšējas rakstiskas piekrišanas Biedriem jāievēro BNI zīmola standarti, ja viņiem ir atļauts izmantot BNI intelektuālo īpašumu.

13. BNI politika un izcenojumi var mainīties.

 

NOTEIKUMI GRUPAS MAIŅAI BNI

Šajā sadaļā aprakstīta kārtība, kādā var tikt realizēta grupas maiņa BNI. Svarīgi saprast, ka BNI ir sistēma, kas ļauj jebkuram biedram caur sadarbības komandām, individuālajām tikšanām, personīgo iniciatīvu un līderību veidot savu grupu un arī savu BNI pieredzi tādu, kā to vēlētos. Grupas maiņa ir risinājums, kuru pielieto tikai galējas nepieciešamības gadījumos, kad citu alternatīvu vairs nav. Der atcerēties, ka attiecību veidošana prasa laiku, un pāreja, kā arī neesoša vai neskaidra komunikācija par šādas rīcības motīviem var radīt neizpratni esošajos grupas biedros un atstāt negatīvas sekas uz attiecībām.

Grupas maiņa var notikt kā objektību, tā arī subjektīvu iemeslu dēļ. Pie objektīviem iemesliem jebšu force majore apstākļiem pieskaitāmi: biznesa kategorijas maiņa situācijā, kad jauno nozari grupā jau pārstāv kāds cits biedrs; dzīvesvietas maiņa vai ilgspēlējošas, nepārvaramas izmaiņas dienaskārtībā, kas padara neiespējamu grupas tikšanos apmeklējumu nepieciešamajā apmērā, kā arī dalības maksas paaugstināšana atsevišķiem BNI grupu segmentiem. Kārtībā, kādā notiek pāreja uz citu grupu objektīvu iemeslu dēļ aprakstīta zemāk:

1. jāvēršas ar iesniegumu pie savas grupas direktora. Sākotnēji piedāvātās alternatīvas ir citas esošā reģiona grupas, tikai pēc tam lūkojoties plašāk;

2. esošās un jaunās grupas direktori apstiprina pārejas pieprasījumu;

3. vīzētais iesniegums, kurā minēti objektīvie iemesli pārejas nepieciešamībai, tiek nodots izskatīšanai BNI nacionālajam birojam;

4. nacionālais birojs apstiprina vai noraida pārejas pieprasījumu;

5. pozitīva lēmuma gadījumā biedram jānosedz dalības maksas starpība, ja tāda ir, līdz pilniem 12 mēnešiem;

6. spēkā paliek standarta uzņemšanas porcedūra jaunajā grupā;

7. ja pāreja notiek bez BNI dalības pārtraukuma vienreizējā iestāšanās maksa netiek piemērota

Grupas maiņa pēc paša vēlēšanās, t.i. subjektīvu apsvērumu dēļ. Iespējami vairāki scenāriji:

a) pārtraucot dalību BNI un atgriežoties ne ātrāk kā pēc 12 mēnešu pārtraukuma;

b) saņemot 100% savas esošās grupas biedru atbalstu grupas maiņai slēgtā elektroniskā balsojumā un vienojoties ar grupas vadības komandu par kontribūciju grupas izaugsmei – cits uzņēmuma pārstāvis kā biedrs, sponsorēts biedrs citā nozarē, x skaits leģitīmu viesu;

c) veicot apmaksu par 3 dalības gadiem. Šajā gadījumā grupas maiņa apmaksātā perioda laikā vairs nav iespējama, izņemot 1.punktā minētās situācijas, un, pārtraucot dalību pirms apmaksātā 3 gadu termiņa beigām, dalības kredītsertifikāts netiek izsniegts;

d) kļūstot par BNI grupas direktoru vai topošas grupas launch vēstnieku jeb dibinātāju.

 

 

 

 

 

BNI® jaunumi

    Ajax loader image