BNI® politika

BNI® ĒTIKAS KODEKSS

1. Nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus par iepriekš norunāto cenu.

2. Rīkoties godīgi attiecībās ar BNI® biedriem un personām, kurām esmu ticis ieteikts.

3. Veidot uz uzticēšanos balstītas attiecības ar BNI® biedriem un personām, kurām esmu ticis ieteikts.

4. Uzņemties atbildību par sazināšanos ar visām personām, kurām esmu ticis ieteikts.

5. Ievērot savas profesijas ētikas standartus. *

6. Būt pozitīvi noskaņotam un gatavam palīdzēt citiem BNI® biedriem.

 

*Ja  profesionālie  standarti  ir  stingrāki  nekā  BNI®   ētikas  kodekss,  tiem  ir  prioritāte  attiecībā  uz kodeksa standartu. Tas nozīmē, ka biedram, kura profesijā piemērojami stingrāki standarti, jāievēro savas profesijas standarti.

 

BNI® VISPĀRĒJĀ POLITIKA

1. BNI® grupas biedriem ir atļauts pārstāvēt tikai vienu profesiju vai uzņēmējdarbības jomu. Katras grupas  Biedru  komitejai  ir  galīgā  lēmuma  pieņemšanas  tiesības,  risinot  konkrētās  ar  profesiju  vai uzņēmējdarbības jomu saistītās konfliktsituācijas.

2. Biedriem jāpārstāv sava pamata profesija vai uzņēmējdarbība, nevis blakus darbības.

3. Iknedēļas sanāksmes ilgst 90 minūtes. Biedriem jāierodas laikā un jābūt sanāksmē visu tās norises laiku.

4. Viena persona vienlaikus var būt tikai vienas BNI® grupas biedrs. Tāpat arī tā nevar būt citā grupā, kurā var būt tikai vienas profesijas vai uzņēmējdarbības jomas pārstāvis un kuras galvenais mērķis ir apmainīties  ar  ieteikumiem,  jo  pretējā  gadījumā  ievērojami  samazinātos  biedra  palīdzības  apjoms citiem grupas biedriem. Biedru komitejai jānodrošina atbilstība šai politikai.

5.  Apmeklējums  ir  būtisks  grupas  panākumu  faktors.  Ja  biedrs  nevar  ierasties,  lai  piedalītos sanāksmē, viņam ir tiesības savā vietā nosūtīt personu, kas šo grupas biedru pārstāv (šī persona nevar būt tās pašas grupas biedrs). Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka biedrs sanāksmē piedalās. Jebkurā sešu mēnešu periodā biedrs drīkst neierasties tikai uz trīs sanāksmēm un vēl tikpat daudz reižu var tikt aizvietots. Ja biedrs neierodas uz vairāk nekā trīs sanāksmēm, jautājums par viņa dalību tiek izlemts Biedru komitejā.

6. Biedriem labticīgi (bona fide) jāsniedz ieteikumi citiem BNI® biedriem un jāaicina viesi uz savu BNI® grupu. Grupām jānosaka vēlamais ieteikumu un viesu skaits, kas nepieciešams, lai saglabātu dalību BNI®.

7. Viesi var piedalīties BNI® grupas sanāksmēs ne vairāk kā divas reizes gadā.

8. BNI® sanāksmes 10 vai 5 min prezentētājiem (rotācijas kārtībā) jānodrošina BNI® tikšanās balva, uz kuru var pretendēt tikai tie biedri, kuri uz sanāksmi uzaicinājuši viesi.

9. Vienīgais attaisnojošais sanāksmes neapmeklēšanas iemesls ir veselības problēmas. Slimības dēļ biedrs var paņemt pārtraukumu uz laiku līdz astoņām nedēļām, to iepriekš saskaņojot ar Biedru komiteju, ja biedrs par šo laikposmu ir samaksājis visus BNI® maksājumus un velta pūles, lai atrastu personu, kas viņu aizstās slimības laikā.

10. Biedram ir pienākums izteikt bažas savas grupas Biedru komitejai, ja viesis, kurš grasās kļūt par grupas  biedru,  var  būt  viņa  konkurents.  Par  to  jāziņo  līdz  brīdim,  kad  viesa  dalība  grupā  tiek apstiprināta. Ja nekādi komentāri netiek saņemti, Biedru komiteja pieņem, ka visi biedri viesa dalībai piekrīt.

11. Biedram, kurš vēlas mainīt savu pārstāvēto uzņēmējdarbības kategoriju, jāiesniedz kandidāta veidlapa un jāsaņem Biedru komitejas apstiprinājums šādai uzņēmējdarbības kategorijas maiņai.

12. Ja biedra rīcības dēļ rodas sarežģījumi, Biedru komiteja pēc saviem ieskatiem var piemērot biedram pārbaudes laiku, kurā biedram jāatrisina sava uzvedība/attieksme un atkārtoti jāuzņemas saistības grupā.

13. Biedra uzņēmējdarbības kategoriju var atcelt dēļ neatbilstības BNI® politikai un/vai ētikas kodeksam. Dalību var atcelt jebkuras grupas Biedru komiteja.

14. Ja vadības komanda  tās pilnvarojuma  termiņā  sekmīgi izpilda  savus pienākumus,  šai komandai kompensē  BNI® dalības  maksu  attiecīgajā  pilnvarojuma  laikā.  Vadības  komandai,  lai  tā  iegūtu pilnvarojumu,  jāpiekrīt noteikumiem,  kas norādīti  vadības komandas līgumā,  un jāpiedalās  vadības komandas mācībās.

15. Ja grupā  nav Biedru komitejas,  vadības komanda  var  darboties kā ad hoc Biedru komiteja  līdz brīdim, kamēr tiek izveidota Biedru komiteja.

16. BNI® biedru sarakstus publicē tikai nolūkā, lai biedriem tiktu doti ieteikumi, un šos sarakstus nevar izmantot pārdošanas vai mārketinga mērķiem bez iepriekšējas BNI® biedru piekrišanas.

17. Visiem jaunajiem BNI® biedriem jāpiedalās sava reģiona rīkotajās Biedru panākumu mācībās pirmo 60 dienu laikā no dalības sākuma. Tikai pēc mācībām jauno biedru var iekļaut 10 vai 5 min prezentētāju sarakstā, kuri  rotācijas  kārtībā  stāsta  par  savu  uzņēmumu.  Ja  jaunais  dalībnieks  nepiedalās  Biedru panākumu mācībās  iepriekš minētajā termiņā, par biedra turpmāko dalību lemj Biedru komiteja.

18.   BNI®   politika   var   mainīties.   Visas   izmaiņas   vispirms   jāapstiprina   Starptautiskajai BNI® konsultatīvajai padomei.

19. Izņemot standarta drukātos materiālus, biedri nevar izmantot BNI® intelektuālo īpašumu (piemēram, logotipu, zīmolus, nosaukumus, devīzes, autortiesību materiālus utt.), lai piedāvātu, izplatītu, pārdotu vai reklamētu jebkādas preces vai pakalpojumus,  vai citādi izmantot BNI® intelektuālo īpašumu bez iepriekšējas rakstiskas BNI® galvenā biroja vai nacionālā biroja piekrišanas. Biedriem, kuri ir saņēmuši atļauju izmantot BNI® intelektuālo īpašumu, jāievēro BNI® korporatīvie standarti (angl. Branding Standard).

 

BNI® ADMINISTRATĪVĀ POLITIKA

1.  BNI® ir  sākotnējā  reģistrācijas  maksa.  Dalības  maksa  ir  jāmaksā  avansā  par  viena  vai  divu  gadu periodu. Maksājumu var veikt tikai ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

2.   BNI®   var   izveidot   grupu   jebkurā   pilsētā   vai  kopienā,   kur   cilvēki  ir   ieinteresēti  paplašināt uzņēmējdarbības  iespējas,  izmantojot  ieteikumus.  BNI®  ir  tiesības  jebkurā  pilsētā  vai  kopienā  atvērt vairāk nekā vienu grupu.

3. Dalības maksa par nākamo periodu jāsamaksā 30 dienas pirms dalības termiņa beigām. Ja biedrs nesamaksā dalības maksu 30 dienas pirms dalības termiņa beigām, tiek uzskatīts, ka apmaksa nav veikta savlaicīgi un tiek piemērota soda nauda 50 eiro apmērā; Ja biedrs nesamaksā dalības maksu līdz dalības termiņa beigām, dalība tiek oficiāli izbeigta bez iepriekšēja brīdinājuma; atkārtoti uzsākot dalību, ir jāapmaksā reģistrācijas maksa 100 eiro apmērā.

4.  BNI®  dalības maksa pēc biedra konta/profila izveidošanas BNI Connect sistēmā netiek atgriezta.  Pēc  biedra,  kurš priekšzīmīgi  ievērojis BNI®  politiku  un noteikumus, pieprasījuma par neizmantoto BNI dalības termiņu var tikt izrakstīts dalības kredīta sertifikāts, ko var izmantot 24 mēnešu laikā no sertifikāta izsniegšanas dienas, ja biedrs neturpina dalību BNI grupā.

5.  BNI®  dalības  maksu  nevar  pārcelt  uz  citu  biedru,  ja  vien  maksājumus  neveic  viens  un  tas  pats uzņēmums.

6. BNI® ir mārketinga  pakalpojums,  ko sniedz BNI® Enterprises, Inc.

7. BNI® vai jebkuram tās franšīzes īpašniekam ir tiesības nepagarināt biedra dalību BNI® programmā.

8.  Biedram,  kurš  vēlas  pāriet  uz  jaunu  grupu vai  atjaunot pārtrauktu dalību BNI,  jāiesniedz  aizpildīta  kandidāta  veidlapa grupas Biedru komitejai un  jābūt apmaksātai pilnai viena gada dalības maksai.

 

BNI® jaunumi